Archiwa kategorii: Horoskop urodzonych dzisiaj

Kto urodził się 20 czerwca

Wszystkiego najlepszego dla Bliźniąt, które obchodzą dziś urodziny!

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się 20 czerwca

Zdecydowany, zręczny, aktywny — lubi jednak marzyć i bujać po obłokach.

Jest to natura podwójna niespokojna i nerwowa — ale człowiek dziś urodzony zawsze jest  uzdolnionym, pragnie rozwijać się umysłowo, zbierać wiedzę i dążyć do wysubtelnienia.

Chociaż jego charakter jest dość niestały — umysł jest jednakże nadzwyczaj aktywny, zajęty bez przerwy pracą myślową, projektami, układaniem planów etc.

Zmienia często przedmiot swych zainteresowań — a w związku z tym jego zawód również ulega wahaniom. Obrotny, zmienny — szuka szczęścia po świecie — ale nie zawsze je znajduje… Nieraz okazuje się że w gruncie rzeczy jest to marzyciel, który potrafi swemi myślami bujać po obłokach…

Dość impulsywny — potrafi być również zdecydowanym i władczym. Jest obdarzony rozmaitymi zdolnościami a nawet i talentami, a chociaż jego usposobienie okazuje nieraz skłonności pozytywne, dążące do autorytetu i dominowania nad innymi — władzę swą potrafi sprawować w sposób uprzejmy, nie obrażający podwładnych.

Wady. Jest niezdecydowany i chętnie idzie za cudzymi projektami i myślami, na skutek czego podpada pod wpływ otoczenia. Jego usposobienie nerwowe, niespokojne, nieraz skręca na bezdroża pesymizmu. To też zdarza się, że z powodu braku wytrwałości i wiary w siebie — porzuca różne swe zamiary i projekty niespełnione.

Mimo wszystko trzeba jednak skonstatować, że odznacza się pewną siłą woli oraz poczuciem godności własnej — ewentualnie dumy rodowej.

Jest pracowitym z natury i dąży do tego, aby zająć stanowisko odpowiedzialne — ale na nim nie zawsze umie utrzymać się na stałe.

Kto urodził się 19 czerwca

Wszystkiego najlepszego dla Bliźniąt, które obchodzą dziś urodziny!

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się 19 czerwca

Skoro opanuje swą nerwowość — osiągnie w życiu doskonałe rezultaty.

Usposobienie jego jest szczere i otwarte
, a umysł uzdolniony niezwykle. Okazuje wszechstronne zainteresowania i ma szerokie poglądy; jest to w ogóle człowiek utalentowany.

Wprawdzie żyje dużo wzruszeniami, a w kierunku materialistycznym okazuje duże zainteresowania, ale jego życie myślowe jest rozwinięte wybitnie. Okazuje przytem pewne zamiłowanie do życia wiejskiego i rolnictwa; jest zwolennikiem przyrody i chętnie podziwia jej piękno.

Bardzo wrażliwy, pracowity — potrafi umiejętnie zastosować swe zdolności w życiu praktycznym i wykorzystać je w pracy wytrwałej — dzięki czemu rozwijają się one i potęgują. Jego wytrwałe wysiłki zapewnią mu w końcu powodzenie.

Odznacza się swym trafnym poglądem na rzeczy i zdrowym rozsądkiem, a jego duże zdolności w  kierunku czysto abstrakcyjnym i filozoficznym mogą z niego stworzyć wybitnego uczonego.

Do czego powinien dążyć? Dla jego szczęścia i wygody życiowej potrzebnym jest niezbędnie, aby odzwyczaił się od swej nerwowości i oduczył od wpadania w stany rozstroju psychicznego i  zamieszania — do czego nieraz wykazuje skłonności.

Powinien zawsze dążyć do panowania nad swymi myślami – zamiast być ich niewolnikiem, unoszonym bezsilnie w różnych kierunkach. Dopiero bowiem wówczas, gdy stanie się panem swego życia myślowego – będzie mógł osiągnąć pełnię swego rozwoju i wykorzystać odpowiednio swe wybitne zdolności. Organizm jego jest dość mocny i zdrowy.

Chociaż koleje jego losu zazwyczaj są zmienne — czeka go w życiu powodzenie, liczna rodzina i oddani przyjaciele.

Kto urodził się 18 czerwca

Wszystkiego najlepszego dla Bliźniąt, które obchodzą dziś urodziny!

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się 18 czerwca

Stara się wszystkim przypodobać i olśnić ich swą mądrością.

Skrzętnie zbiera swe doświadczenia życiowe a rezultatami swych obserwacyji i wniosków chętnie dzieli się z innymi.

Myśli swe potrafi wyrażać bardzo zręcznie i umie im nadać ładną formę. Bardzo troszczy się o opinię, stara się pozyskać uznanie swego otoczenia i chciałby się wszystkim przypodobać.

Chętnie bardzo przemawia na różne tematy i debatuje nad różnorodnymi zagadnieniami, a jego bystra i żywa inteligencja znajduje w tym wówczas swe ujście. Potrafi umiejętnie przedstawiać własne poglądy, oświetlając je przytem jak najbardziej różowo – jednakże przedtem pragnął by poznać również zdanie swego otoczenia.

Nie lubi obcować z ludźmi nierozwiniętymi, niewykształconymi, lub małomównymi. Zadaje się z nimi w wypadkach wyjątkowych i chyba tylko po to, aby ich olśnić swa mądrością.

Chętnie opowiada dowcipy i wyśmiewa się z innych, a jego zdolności humorystyczne są dość duże.

Charakter jego jest nieraz chwiejny i zmienny — ale przy całej swej zmienności — zawsze  cechuje go umiłowanie wolności. Pragnie on bowiem zawsze działać na własną rękę i wedle własnego zdania — ale nieraz brak mu koniecznego doświadczenia i dostatecznej wiedzy.

Wady jego to zbytnia chwiejność, a gdy jest nierozwinięty dostatecznie przejawia wówczas zbytnią gadatliwość. W słowach takiego gaduły trudno jest wówczas doszukać się treści i sensu. Typ nieuświadomiony moralnie — może nawet stać się oszukańczym, a poglądy swe wówczas zmienia odpowiednio do korzyści materialnych.

Choroby jakie mu grożą — to dolegliwości płuc, cierpienia nerwowe i choroby krwi.

We wszelkich okazjach życiowych daje sobie umiejętnie radę i przygotowany jest na wszelkie niespodzianki życiowe. W każdej chwili gotów jest do obrony swych interesów.

Kto urodził się 17 czerwca

Wszystkiego najlepszego dla Bliźniąt, które obchodzą dziś urodziny!

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się 17 czerwca

Chciałby wiedzieć o wszystkim i wszystkiego doświadczyć.

Nie potrafi być jednostronnym i dąży zawsze do osiągnięcia wykształcenia ogólnego. Niezwykle pojętny i wrażliwy – posiada dużą zdolność dostosowywania się do ludzi i warunków życiowych.

Pragnie on wszystko zobaczyć, wszystkiego doświadczyć i dowiedzieć się o wszystkim. Wiadomości zebrane potrafi w życiu umiejętnie wykorzystać.

Ale trudno mu znaleźć taki pogląd lub taką teorię, któraby mogła go zadowolnić na stałe. Ciągle nachodzą nań zwątpienia, a myśli jego dążą raz w tym kierunku – to znowu w innym…

Zanim zakończył jedną sprawę – już zainteresuje się czemś zupełnie innym, dzięki czemu staje się niespokojnym, nerwowym i narzeka na „brak czasu”.

Jest to człowiek dwuznaczny, nieraz inny w słowach, a inny w czynach, o naturze podwójnej, ulegającej częstym zmianom. W sądach swych o innych zarówno jak i w swej pracy umysłowej wykazuje często pewną powierzchowność. Zawsze chce być na wysokości zadania, w każdych warunkach i we wszelkich okolicznościach życiowych.

A jednak warunki życiowe i otoczenie wywierają nań wpływ silny i nieraz nie może on dać sobie rady w walkach życiowych.

Usposobienie jego może być nieco melancholijne, ale mimo to jest on człowiekiem sympatycznym. Najczęściej okazuje jakieś zdolności artystyczne zarówno jak i dyplomatyczne.

Zręcznym jest bardzo w naśladowaniu innych i pragnąłby na wszystkich wywrzeć jak najlepsze wrażenie. W miłości nie oczekuje go wiele szczęścia.

Typ nierozwinięty jest chytry, pretensjonalny, domagając się pomocy i podtrzymania od swego otoczenia. Dla takiego egoisty najważniejszą rzeczą jest jego własne szczęście, zadowolenie i komfort.

Kto urodził się 16 czerwca

Wszystkiego najlepszego dla Bliźniąt, które obchodzą dziś urodziny!

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się 16 czerwca

Wymowny, dowcipny, lubi wydawać rozkazy i panować nad innymi.

Uczucia z intelektem łączą się w jego naturze w jedną harmonijną całość. Posiada dużą intuicję, wyróżnia się swym darem obserwacji, a gdy się rozwinie odpowiednio – może stać się prawdziwie natchnionym człowiekiem..

Wielki dar wymowy łączy się z chęcią mówienia jak najwięcej. Jest niezwykle wrażliwym na opinię. Inteligentny, bystry, dowcipny, impulsywny – lubi wydawać rozkazy i skłonnym jest do panowania nad innymi. Ambitny – wszystkie swe wysiłki życiowe kieruje na to, aby osiągnąć dobre stanowisko.

Wielki zwolennik sztuki – nie rzadko sam przejawia zdolności artystyczne w jakimś kierunku. Przejawia również zdolności w związku z literaturą oraz przemawianiem publicznym.

Wady. Jest zbyt gadatliwy i chytry. Ma charakter kłótliwy i skłonnym jest do wywoływania sporów.

Jest to natura samowolna i zacięta, niewiele tylko sympatii odczuwająca względem innych osób. Nieustępliwy, zazdrosny, mściwy – wskutek tych cech charakteru ściąga na siebie niebezpieczeństwa życiowe.

Co mu grozi? Odczuwa wielki niepokój wewnętrzny, co doprowadza go nieraz do drażliwości i nerwowości. O ile nie będzie panować nad swym charakterem – może się stać niezdecydowanym, chwiejnym, niepewnym i powierzchownym.

Do czego powinien dążyć? Do rozwinięcia w sobie zdolności koncentracji myślowej, o ile pragnie zostać naprawdę mądrym człowiekiem.

Dziecko dziś urodzone
– należy wychowywać starannie, gdyż jego charakter w młodości jest miękki i poddający się – i wskutek tego może zostać odpowiednio ukształtowany.

Kto urodził się 15 czerwca

Wszystkiego najlepszego dla Bliźniąt, które obchodzą dziś urodziny!

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się 15 czerwca

Może się zawieść na swych przyjaciołach.

Jest to zwolennik ideałów, pionier postępu ludzkości. Natura jego jest pracowita i zamknięta w sobie. Jego szczęście polega na rozwoju wewnętrznym i umysłowym.

Ma doskonałą pamięć i jest żywą skarbnicą wiadomości, jakich zbierał w swym życiu i podczas studiów. Chętnie się uczy, lubi studiować i przychodzi mu to z łatwością; pożąda wiedzy, a jego zainteresowania są wszechstronne, chociaż dość zmienne.

Odpowiednio do swego żywego i wielostronnego temperamentu – poświęca się nieraz kilku zawodom jednocześnie. Zdarza się również, że zawód swój zmienia i to dość często.

Najlepszą karierę zrobi jako pracownik umysłowy - ewentualnie dziennikarz. Może być również doskonałym handlowcem, urzędnikiem, prawnikiem, nauczycielem, sekretarzem, tłumaczem, agentem, pośrednikiem i t. p.

Ma wielu przyjaciół, którzy jednakże rzadko kiedy są szczerzy i naprawdę mu oddani. To też czekają go z nimi nieporozumienia, dzięki którym może być narażonym na straty materialne.

Wrogowie – chociaż niezbyt liczni – okażą natomiast wielką wytrwałość i zaciętość i potrafią mu zaszkodzić. Nieraz okazuje się, że w przedstawicielach płci odmiennej również ma wrogów. Jednakże ich złośliwości i oszczerstwa nie mogą mu zaszkodzić na stale i spowodować jakieś większe zmiany ujemne.

Kobietę dziś urodzoną czeka ewentualność dwóch małżeństw lub dłuższych związków.

Kto urodził się 14 czerwca

Wszystkiego najlepszego dla Bliźniąt, które obchodzą dziś urodziny!

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się dnia 14 czerwca

Wesoły, kapryśny, nerwowy – miłym jest w kompanii.

W jego życiu przyjaźń odgrywa wielką rolę: zazwyczaj posiada oddanych przyjaciół. Jego usposobienie jest społeczne a natura jowialna. Wprawdzie ugania się nieraz za rozrywkami i przyjemnościami, ale nie jest egoistą. Najszczęśliwszy się czuje w wesołej kompanii.

Dąży do rozwoju i wysubtelnienia, a jego usposobienie jest niezwykle wrażliwe.  Dzięki wielkiej nerwowości i podwójnej naturze psychicznej cierpi na okresy depresji, stany trwogi lub przybicia.

Kobiety dzięki tym właściwościom psychicznym stają się nieopanowane, nerwowe, a nawet mogą popaść w histerię. Mężczyznom w przypadkach cięższych grozi neurastenia. Kto urodził się dzisiaj – ma naturę szlachetną, co przejawia się w jego słowach i czynach.

Potrafi niezwykle skutecznie przekonywać innych o słuszności swego zdania. Lubi wprawdzie rozkazywać – ale nie wykazuje przytem ani zarozumiałości, ani tyranii. Zawsze jednak ma skłonność do krańcowości i dziwactw.

Niechaj się strzeże urojonych niebezpieczeństw i chorób wyimaginowanych, co przy jego niezwykłej wrażliwości, przejmowaniu się i silnej wyobraźni – może mu zawsze grozić. Martwi się wówczas i dręczy niepotrzebnie – wreszcie okazuje się, że wszystkie jego tragedie – były tylko jego własnym urojeniem!

Silnie podlega wpływowi żony (lub męża). Lubi hazard życiowy i nie stroni od gry. Miłość przynosi mu jednak rozczarowania, a największe troski i przykrości życiowe czekają go w związku z przedstawicielami płci odmiennej. Na ogół można stwierdzić, że jest to człowiek sympatyczny, który w życiu będzie zbierać rezultaty swej pracy i wysiłków.